THAILAND CAR OF THE YEAR

THAILAND CAR OF THE YEAR
รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (TAJA)

ที่มา

Details

จากนโยบายของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย(TAJA) ที่ต้องการให้สมาคมฯเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้มีความก้าวหน้า รวมถึงต้องการให้มีส่วนนำเสนอข้อมูลเพื่อผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพ  ขณะเดียวกันยังมีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้ก้าวหน้าเทียบเคียงสากลประเทศและ สอดคล้องกับการขยายบทบาทของไทยในฐานะเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลก 

ดังนั้น  สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจึงเห็นควรจัดทำโครงการคัดเลือกรถยนต์ดีเด่นแห่งปีเพื่อมอบรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยกำหนดให้จัดทำโครงการ “รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี หรือ Thailand Car Of The Year โดยเริ่มต้นจัดการคัดเลือกรถเพื่อให้รางวัลเป็นครั้งแรกในปี 2015 และกำหนดให้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกๆ ปี  ทั้งนี้สมาคมเป็นผู้กำหนดระเบียบ และวิธีการคัดเลือกเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวทั้งนี้ในเบื้องต้นการมอบรางวัลในปีแรกสมาคมฯ จัดการคัดเลือกรางวัลเฉพาะรถยนต์ ส่วนในอนาคตจะมีการมอบรางวัลสำหรับจักรยานยนต์เพิ่มเติมอีกด้วย

หลักการและเหตุ
รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.) หรือ Thailand  car of the year (ค.ศ.)  คือ การคัดเลือกรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีและมอบรางวัลแก่ผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศโดยมีหลักการคัดเลือกรถยนต์ที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศและต้องที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามคุณสมบัติที่ผู้บริโภคมีความคุ้มค่าและมีคุณค่า โดยกำหนดกติกาคัดเลือกไว้เป็นรายละเอียด ดังนี้

ชื่อรางวัล
(ภาษาไทย) รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.)
(ภาษาอังกฤษ) Thailand  Car  Of  The Year (ค.ศ.)

ประเภทรางวัล
รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี.. ไม่มีการแบ่งประเภทหรือแบ่งชนิดรถ (No categories or class) ดังนั้นในการกำหนดรางวัลจึงถือว่า รางวัลประจำปีมีเพียงรางวัลเดียว อย่างไรก็ตามในการประกาศผลรางวัลสมาคมจะเปิดเผยรายชื่อและผลคะแนนรถยนต์ที่ได้รับคะแนนไปพร้อมกัน

คุณสมบัติรถเข้าคัดเลือก (Qualify)

Details

1. เป็นรถรุ่นใหม่(New Model)ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะได้รับรางวัล (รางวัลปี 2565 ให้นับรุ่นรถที่เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564  ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565)
2. ความหมายของคำว่า ”แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่” (Model Change) นับจากการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Official Launching) ของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาขายอย่างเป็นทางการ
3. กรณีที่ผู้ผลิตเปลี่ยนการผลิตจากรถ CBU เป็นรถ CKD ให้ถือการ Re launch รถประกอบในประเทศ (CKD,SKD) เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย
4. รถที่ผลิตในภูมิภาคอาเซียนและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ให้ถือเป็นรถยนต์ที่อยู่ในข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย
5. รถรอบตัดสินจะต้องเป็นรุ่นที่ถูกเสนอชื่อในรายการตัดสินรอบแรก ทั้งนี้  ให้อนุกรรมการฯ จัดทำรายชื่อรถที่มีคุณสมบัติ เข้าคัดเลือกชิงรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (พ.ศ.) หรือ Thailand  Car of the Year (ค.ศ.)  เสนอต่อที่ประชุมสมาคมฯ

กฎการพิจารณาตัดสิน (Rule)

Details

รูปแบบการตัดสินยังคงใช้การพิจารณา โดยสมาชิกของสมาคมฯและคณะอนุกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ การตัดสินของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 รอบ  

รอบแรก (First Round)
คณะกรรมการเลือกรถยนต์ที่เข้าคุณสมบัติ (Qualify) ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เข้ารอบมาทั้งหมด (เช่น รถยนต์เข้ารอบสุดท้าย 10 คัน ให้เลือกเพียง 5 คัน ) แต่ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น โดยรถยนต์ที่ถูกเลือก จะได้รับคันละหนึ่งคะแนน ต่อกรรมการหนึ่งท่าน

ทั้งนี้ เมื่อได้ ผลการคัดเลือกแล้ว ให้นำรถทั้งหมดที่เข้าคุณสมบัติ (Qualify) ไปลงคะแนนในรอบรอบตัดสิน (Final Round) ต่อไป

การรวมผลคะแนนรอบแรก ให้อนุกรรมการรวมคะแนน ทำหน้าที่เก็บรักษา

รอบตัดสิน (Final Round)
คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรถที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกให้ได้รับรางวัลเพียง 1 คันเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์คือ คณะกรรมการแต่ละท่านจะมีคะแนนอยู่ 25 คะแนน กรรมการจะต้องให้คะแนนอย่างน้อย 5 คัน  คันใดที่กรรมการพิจารณาตามองค์ประกอบแล้วชื่นชอบที่สุดจะต้องให้คันนั้น 10 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 15 คะแนนให้กระจายไปยังรถคันอื่น ห้ามมิให้คะแนนเต็ม 10 เท่ากับรถที่เลือกไว้ในลำดับแรก ซึ่งคะแนนจะต้องเป็นจำนวนเต็มห้ามมีจุดทศนิยม

เกณฑ์การตัดสิน (Evaluation Categories)
ในการประเมินคะแนนการจัดสิน เพื่อการเปิดกว้างและอิสระของกรรมการแต่ล่ะท่านจึงไม่มีการกำหนดหรือจัดกลุ่มการให้คะแนน มีเพียงหัวข้อเพื่อเป็นไกด์ไลน์ ในการประเมินของกรรมการ

Evaluation Categories*หัวข้อหัวข้อ
การออกแบบการควบคุม
ความสะดวกสบายสมรรถนะ
ความปลอดภัยอุปกรณ์และการอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจของผู้ขับขี่นวัตกรรมทางเทคนิค
ราคาคุณค่าและความคุ้มค่าเงิน
การประหยัดด้านสิ่งแวดล้อม


โครงสร้างกรรมการตัดสิน

Details

คณะกรรมการบริหารสมาคมได้กำหนดให้การคัดเลือกรางวัลเป็นไปตามกระบวนการที่สมาคมกำหนดเพื่อให้ใช้เป็นระเบียบมาตรฐาน โดยกรรมการบริหารได้กำหนดอนุกรรมการคัดเลือกขึ้นมา 1 ชุดเรียกว่า อนุกรรมการคัดเลือกรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ) ประกอบไปด้วย นายกสมาคมฯ โดยตำแหน่งและกรรมการบริหารสมาคม และสมาชิกฯ ที่ได้รับเชิญไม่น้อยกว่า 7 คน

อนุกรรมการรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี มีหน้าที่ดังนี้
1. จัดเตรียมรายชื่อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ (Qualify) เพื่อเข้ารับรางวัลรอบแรก
2. คัดเลือกรายชื่อกรรมการคัดเลือกรอบตัดสิน เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมเห็นชอบ

อนุกรรมการรวมคะแนน
ให้นายกฯ แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อ รวมคะแนน  ประกอบไปด้วย นายกฯ โดยตำแหน่ง กรรมการบริหาร 1 ท่านและประธานอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่รวมคะแนนและส่งมอบให้นายกเก็บรักษา

กรรมการคัดเลือก
กรรมการคัดเลือก ประกอบไปด้วยกรรมการ 2 ชุด คือ
1. กรรมการคัดเลือกรอบแรก  (First Round)
2. กรรมการคัดเลือกรอบตัดสิน (Final Round)

คุณสมบัติกรรมการ

กรรมการรอบแรก (First Round)รอบตัดสิน (Final Round)
ที่มาสมาชิกสามัญของสมาคมเสนอชื่อโดยอนุกรรมการ ฯ
จำนวนเท่ากับสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 25 คน (ตามคุณสมบัติที่กำหนด)
กรณีที่กรรมการรอบตัดสินน้อยกว่า 25 คน
กรรมการบริหารสมาคมฯ มีหน้าที่เสนอ
รายชื่อสมาชิกเพิ่มเติมจนครบ
คุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญ1. มีผลงานการทดสอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นที่ประจักษ์
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชนสายยานยนต์
และจักรยานยนต์ 3 ปีต่อเนื่อง
3. อยู่ในรายชื่อประกาศรับรองการของสมาคม
ตามระเบียบ กรรมการรอบตัดสินฯ
4. เป็นผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกรางวัลในรอบแรก
5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
หรืออยู่ระหว่างถูกร้องเรียน
รูปแบบการให้คะแนนลงคะแนนผ่านใบคะแนนลงคะแนนและพรีวิวรถรอบสุดท้าย
ระบบคะแนน voteเลือกรถครึ่งหนึ่งในรายชื่อที่เสนอ25 คะแนน (ตามหัวข้อ กติกาลงคะแนนรอบสุดท้าย)
การสิ้นสุดของกรรมการหลังการประกาศผลการตัดสินหลังการประกาศผลการตัดสิน

กฎการให้คะแนนรอบแรก (First Round)
ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกรถที่คณะอนุกรรมการฯคัดสรรตามคุณสมบัติ โดยหลังการลงคะแนนให้เรียงลำดับ ผลคะแนน จากนั้นคัดเลือกรถ 50% เพื่อนำไปให้กรรมการตัดสินในรอบสุดท้าย

กฎการให้คะแนนรอบตัดสิน (Final Round)
คณะกรรมการรอบตัดสินจะมีตัวเลือก จากรถที่ผ่านรอบ First Round เป็นการลงคะแนนลับ

ตามระเบียบ ดังนี้
1. กรรมการตัดสินแต่ละคนถือคะแนนเต็ม  25 คะแนนเท่ากัน
2. กรรมการแต่ล่ะคน ต้องมอบคะแนนให้กับรถที่ดีที่สุด 10 คะแนนจำนวน 1 คันเท่านั้น คะแนนที่เหลือให้กระจายไปยังรถที่มีคุณสมบัติตามลำดับ และเมื่อรวมคะแนนต้องมีไม่เกิน25 คะแนน
3. ต้องไม่ลงคะแนนไปยังรถคันอื่นเกินหรือเท่ากับ 10 คะแนน หลังจากมอบคะแนนให้รถที่ดีที่สุดแล้ว
4. กรรมการต้องลงคะแนนให้รถอย่างน้อย 5 คัน 
5. กรรมการต้องเขียนเหตุผลประกอบในการเลือกรถและยินยอมให้เปิดเผยได้

การประกาศผลรางวัล

Details

ผลการตัดสิน จะถูกเก็บเป็นความลับ ให้กรรมการรวมคะแนน ส่งผลใส่ซองปิดผนึก การลงคะแนน รายบุคคลให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้เก็บเก็บรักษาผลการลงคะแนนจนกว่าจะประกาศผล

การเปิดเผยผลคะแนน
สมาคมฯจะประกาศผลรางวัล พร้อมเปิดเผยผลคะแนนของรถที่เข้ารอบสุดท้ายพร้อมกัน

วันประกาศรางวัล
สมาคมจะประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการในงานแถลงผลการประกวด Thailand  car  of  the  year

ที่มาเกี่ยวกับโลโก้ (Logo)

Details

กรรมการบริหารสมาคมได้มีนโยบายให้ออกแบบตราสัญลักษณ์  “รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.)  Thailand  car  of  the year…โดยการจัดการประกวดออกแบบผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผลการประกวดผู้ได้รับรางวัลคือดีไซด์เนอร์” สาวิตร กวีนนท์” ดีไซด์เนอร์ผู้มีผลงานสะสมเงินรางวัลเป็นอันดับ 2 ของ เว็บไซด์ Design24 hour.com ซึ่งแนวคิดของตราสัญลักษณ์ ได้ออกแบบโดยเน้นความเรียบง่าย หรูหราทันสมัยมีความเป็นอินเตอร์เนชันแนล ใช้กราฟิกธงชาติไทย รถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ เป็นส่วนประกอบโทนสีน้ำเงิน-เทาให้ความรู้สึกทันสมัยสบายตาใช้ฟอนต์โมเดินทันสมัย รูปแบบโดยรวมดูน่าเชื่อถือ สง่างาม มีความเป็นเฟสติวัลมีเอกลักษณ์โดดเด่นจดจำง่าย

**การตัดสินรางวัลฯ ถือเป็นสิทธ์ขาดของสมาคมฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ ไม่เปิดเผยคะแนนใดๆ ในระหว่างดำเนินการคัดเลือก**

รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (THAILAND CAR OF THE YEAR)

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปในระดับสากลมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจซื้อตั้งแต่การเลือกสมรรถนะ, ความสะดวกสบาย, การออกแบบ, ความปลอดภัย, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือความคุ้มค่าของรถ และความคุ้มค่าของราคาได้อีกด้วย
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้รถยนต์ที่ได้รับการยอมรับโดยผลโหวตของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ที่ได้คัดกรองสุดยอดรถยนต์ที่คุ้มค่าในแต่ละปีนั้นๆ ลองไปดูกันว่าในปีที่ผ่านๆ มา มีรถยนต์รุ่นใดบ้างที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้บ้าง

ฟอร์ด เอเวอร์เรสต์ 3.2 ไททาเนียม พลัส 
ราคา 1,599,000 บาท

มาสด้า ซีเอ็กซ์-3 1.5 เอ็กซ์ดีแอล (ดีเซล)
ราคา 1,155,000 บาท
ฮอนด้า ซีอาร์–วี รุ่น ดีที–อีแอล 4WD
ราคา 1,699,000 บาท
โตโยต้า ซี-เอชอาร์
ราคา 1,159,000 บาท
มาสด้า 3
ราคา 1,198,000 บาท
มาสด้า CX-30
ราคา 1,199,000 บาท
โตโยต้า ยาริส เอทีฟ
ราคา 689,000 บาท